مقررات آموزشی 1. حضور مرتب و منظم زبان آموزان در کلیه جلسات درس مطابق با برنامه اعلام شده الزامی است.
 2. زبان آموزان ملزم به شرکت در فعالیت های کلاسی و انجام کلیه تکالیف خارج از کلاس طبق نظر استاد می باشند.
 3. کلاس راس ساعت اعلام شده مطابق با برنامه شروع و پایان می یابد و تاخیر (ورود پس از حضور استاد در کلاس) به هر دلیل غیر موجه لحاظ و موجب کسر نمره از CP خواهد شد.
 4. حداکثر تا سه جلسه بی نظمی (غیبت/دیرآمدگی) مجاز می باشد. ولی پس از آن:
 5. هر جلسه دیرآمدگی موجب کسر یک نمره از CP می گردد.
 6. تا سه جلسه غیبت (حداکثر تا پنج جلسه غیبت) موجب کسر سه نمره بابت هر جلسه از CP و H خواهد شد.
 7. شش جلسه غیبت در هر زمان از ترم (از جلسه ششم تا جلسه امتحان پایان ترم) موجب حذف و محرومیت از دوره و امتحان می گردد.
 8. لازم به توجه آن که در صورتی که در طول ترم جلسات جبرانی برگزار شود تابع همین مقررات می باشد.
 9. در موارد زیر و با اطلاع قبلی و منوط به ارائه اصل و تصویر مدرک و مستندات مربوط و به تشخیص و تایید مدیریت آموزش حداکثر تا یک جلسه غیبت و یا دیرآمدگی موجه محسوب خواهد شد.
 10. فوت بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند.
 11. بستری همزمان با وقت تشکیل کلاس و یا امتحان در بیمارستان.
 12. هر ترم از 21 جلسه معادل 42 ساعت آموزشی تشکیل شده است.
 13. در طول هر ترم به تعداد 2 مرتبه از لابراتوار زبان نمایش فیلم مطابق با برنامه اعلام شده در ابتدای ترم استفاده می شود.
 14. حداکثر نمره 100 (امتحان شفاهی میان ترم: 15 نمره، تکالیف: 10 نمره، فعالیت کلاسی: 15 نمره، امتحان شفاهی پایان ترم: 20 نمره و امتحان کتبی پایان ترم: 40 نمره) می باشد و حداقل نمره قبولی کسب نمره 80 از 100 خواهد بود.
 15. برای دوره های کودکان و نوجوانان پس از اتمام آخرین دوره و دوره های بزرگسالان پس از گذراندن هر جلد کتاب و دوره پیشرفته با درخواست کتبی گواهینامه پایان آن مقطع تحصیلی صادر می گردد.
 16. رعایت کلیه شئونات اسلامی (لباس، ظاهر، رفتار، و ...) در محیط موسسه الزامی است.
 17. حفظ حرمت کلاس درس، محیط آموزشی و استاد برای کلیه زبان آموزان الزامی است.
 18. حضور افرادی که ثبت نام نشده اند و یا دیگر افراد با عناوین مهمان، همراه و ... در کلاس درس اکیدا ممنوع است.
 19. ورود با تلفن همراه روشن و یا صحبت با تلفن در محوطه آموزشی اکیدا ممنوع است.
 20. حضور در محوطه آموزشی به غیر از کارکنان و زبان آموزان مجاز نمیباشد.
 21. پرداخت کامل شهریه در هنگام ثبت نام الزامی است و انجام ثبت نام جهت حضور در کلاس منوط به تسویه حساب کامل در زمان ثبت نام می باشد.
 22. پس از ثبت نام تقاضای انصراف منوط به مراجعه شخصی زبان آموز با ارائه کارت شناسایی معتبر ، رسید ثبت نام و درخواست کتبی طبق فرآیند اداری مربوطه و حداکثر تا 3 روز (معادل 72 ساعت) قبل از شروع کلاس ها (طبق تقویم آموزشی و تقاضای کتبی) پذیرفته می شود. که پس از کسر 20 درصد از کل شهریه مصوب مابقی مسترد می شود.
 23. از 3 روز (72 ساعت) مانده به شروع کلاس ها طبق تقویم آموزشی درخواست انصراف (حتی اکر ثبت نام با تاخیر و یا پس از شروع ترم انجام شده باشد) به هر دلیل پذیرفته نمیشود. و تحت هر شرایطی شهریه قابل برگشت نمیباشد.
 24. زمان برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دقیقا مطابق با تقویم آموزشی که از قبل معین و اعلام گردیده می باشد و حضور در امتحانات الزامی بوده و غیبت در هر کدام از امتحانات منجر به لحاظ نمره صفر در کارنامه برای آن امتحان خواهد شد.
 25. در صورت عدم شرکت در امتحانات منوط به:

هماهنگی قبلی با مسئول آموزش

ارائه مستندات و مدارک لازم مورد تایید موسسه دال بر عدم امکان حضور در وقت اعلام شده امتحان نداشتن غیبت بیش از حد مجاز (حداکثر تا 4 جلسه تا پایان ترم)امتحان با تاخیر از ایشان به عمل خواهد آمد.

انجام امتحان با تاخیر میان ترم حداکثر با 2 روز و پایان ترم حداکثر با 3 روز تاخیر پس از تاریخ اعلام شده امتحان ممکن می باشد و پس از آن نمره صفر برای آن امتحان لحاظ خواهد شد

هزینه انجام امتحان با تاخیر میان ترم مرحله اول 200000 ریال، مرحله دوم 250000 ریال و پایان ترم مرحله اول 350000 ریال ، مرحله دوم400000 ریال می باشد.

در صورتی که انتقاد، پیشنهاد، اعتراض و شکایتی دارید با دریافت و تکمیل فرم مربوطه و تحویل به بخش آموزش و یا از طریق مراجعه به سایت موسسه درخواست خود را پیگیری نمایید.