اطلاعیه شماره 2

1398/12/15
اطلاعیه شماره 2

زبان آموزان عزیز سلام
کلاس های غیر حضوری شما طبق برنامه ریزی انجام شده، روزهای زوج از دوشنبه 12/12/98 و روز های فرد از سه شنبه 13/12/98 در وقت برگزاری کلاس انجام می شود.
به زودی برای تشکیل هر کلاس (کانال آموزشی در واتساپ) از شماره هایی که شما به موسسه اعلام نموده اید استفاده خواهد شد.
سرویس دهی صرفا به شماره موبایل اعلام شده توسط شما به موسسه انجام خواهد شد. بنا براین نسبت به صحت شماره اعلام شده مطمعن شوید.
انجام تشکیل گروه های آموزشی و عضویت در گروه های کلاسی توسط موسسه انجام خواهد شد.