۱۵ اسفند ۱۴۰۰, Comment off

مکالمه انگلیسی هنگام خرید

فروشنده: آیا می توانم کمک تان کنم؟

?Can I help you

بله، من به دنبال یک ژاکت سایز مدیوم هستم

 Yes, I’m looking for a sweater — in a size medium.

بیایید ببینیم . . . این جا یکی به رنگ سفید هست. نظرتان چیست؟

 Let’s see…here’s a nice white one. What do you think?

من فکر می کنم رنگ آبی بهتر باشد

 I think I’d rather have it in blue.

: خوب . . . اینجا یک ژاکت آبی سایز مدیوم هست. می خواهید آن را پرو کنید؟

 OK…here’s blue, in a medium. Would you like to try it on?

خوب … بله، از آن خوشم آمد . کاملا اندازه است. قیمت آن چه قدر است؟

 OK…yes, I love it. It fits perfectly. How much is it?

: 50 دلار است. با مالیات 53 دلار می شود

 It’s $50. It will be $53 with tax.

: عالی است ! می برمش

Perfect! I’ll take it.