مقررات آموزشی

1- حضور مرتب و منظم زبان آموزان در کلیه جلسات درس مطابق با برنامه اعلام شده الزامی است.
2- زبان آموزان ملزم به شرکت در فعالیت های کلاسی و انجام کلیه تکالیف خارج از کلاس طبق نظر استاد می باشند.
3- کلاس ها راس ساعت اعلام شده مطابق با برنامه شروع و پایان می یابد و تاخیر (ورود پس از حضور استاد در کلاس ) به هر دلیل
غیرموجه لحاظ و موجب کسر نمره از فعالیت کلاسی( CP) خواهد شد.
4- حداکثر تا سه جلسه بی نظمی ( غیبت/ دیرآمدگی ) مجاز می باشد. ولی پس از آن :
· هرجلسه دیرآمدگی موجب کسر یک نمره از فعالیت کلاسی ( CP) می گردد.
· جلسه چهارم و پنجم غیبت ها هرکدام موجب کسر سه نمره از فعالیت کلاسی( CP) خواهد شد.
· انجام ششمین جلسه غیبت در هر زمان از ترم موجب اخراج از دوره و محرومیت از شرکت در مابقی جلسات کلاسی و امتحانات
خواهد شد.
· لازم به توجه این که در صورتی که در طول ترم جلسات جبرانی برگزار شود تابع همین مقررات می باشد.
5- ارائه هر گونه مدارک و مستندات موجب مجاز شدن غیبت ویا دیر آمدگی نخواهد شد.
6- هر ترم 21 جلسه معادل 42 ساعت آموزشی است.
7- حداکثر نمره 100 ( امتحان شفاهی میان ترم : 15 نمره ، تکالیف : 10 نمره ، فعالیت کلاسی : 15 نمره ، امتحان شـفاهی پایان ترم :
20 نمره وامتحان کتبی پایان ترم : 40 نمره ) می باشد وحداقل نمره قبولی کسب نمره 80 از 100 خواهد بود.
8- برای دوره های کودکان و نوجوانان پس از اتمام آخرین دوره و دوره های بزرگسالان پس از گذراندن هر جلدکتاب و دوره پیشرفته با
درخواست کتبی گواهی نامه پایان آن مقطع تحصیلی صادر می گردد.
9- رعایت کلیه شئونات اسلامی ( لباس ، ظاهر ، رفتار و ….) در محیط موسسه الزامی است.
10- حفظ حرمت کلاس درس ، محیط آموزشی واستاد برای کلیه زبان آموزان الزامی است.
11- حضور افرادی که ثبت نام نشده اند و یا دیگر افراد با عناوین مهمان ، همراه وغیره درکلاس درس اکیدا ممنوع است .
12- ورود باتلفن همراه روشن و یا صحبت با تلفن در محوطه آموزشی اکیدا ممنوع است.
13- حضور در محوطه آموزشی به غیر از کارکنان وزبان آموزان مجاز نمی باشد.
14- پرداخت کامل شهریه در هنگام ثبت نام الزامی است و انجام ثبت نام جهت حضور درکلاس منوط به تسویه حساب کامل در زمان
ثبت نام می باشد.
15- پس از ثبت نام تقاضای انصراف منوط به ثبت درخواست انصراف خود در سامانه و طی فرایند اداری مربوطه و حداکثر تا 3 روز
( معادل 72 ساعت) قبل از شروع کلاس ها ( طبـق تقویـم آموزشـی ) تقاضای متقاضی پذیرفته می شود که پس از کسر20 % از کل
شهریه مصوب مابقی مسترد می شود.
16- از 3 روز (72 ساعت) مانده به شروع کلاس ها طبق تقویم آموزشی درخواست انصراف (حتی اگرثبت نام با تاخیر و یا پس از
شروع ترم انجام شده باشد) به هر دلیل پذیرفته نمی شود و تحت هر شرایطی شهریه قابل برگشت نمی باشد.
17- زمان برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دقیقاً مطابق با تقویم آموزشی که از قبل معین و اعلام گردیده می باشد و حضور در
امتحانات الزامی بوده و غیبت در هر کدام از امتحانات منجر به لحاظ نمره صفر در کارنامه برای آن امتحان خواهد شد.
18- در صورت عدم شرکت در امتحان منوط به :
الف- هماهنگی قبلی با مسئول آموزش
ب- ارائه مدارک و مستندات لازم مورد تائید موسسه دال بر عدم امکان حضور در وقت اعلام شده امتحان
ج- نداشتن غیبت بیش از حد مجاز (حداکثر تا 5 جلسه تا پایان ترم ) امتحان با تاخیر به عمل خواهد آمد.
د- انجام امتحان با تاخیر میان ترم حداکثر با 2 روز و پایان ترم حداکثر با 3روز تاخیر پس از تاریخ اعلام شده امتحان ممکن می باشد و
پس از آن نمره صفربرای آن امتحان لحاظ خواهد شد.
ث- هزینه انجام امتحان با تاخیر میان ترم مرحله اول 950,000 ریال ، مرحله دوم 1,150,000 ریال و پایان ترم مرحله اول 1,900,000
ریال ، مرحله دوم 2,150,000 ریال می باشد.
19- در صورتی که انتقاد ، پیشنهاد ، اعتراض و شکایتی دارید با دریافت و تکمیل فرم مربوط و تحویل به بخش آموزش و یا از طریق
مراجعه به سایت موسسه درخواست خود را درج و پی گیری نمائید.

loading...