مقررات آموزشی

۱- حضور مرتب و منظم زبان آموزان در کلیه جلسات درس مطابق با برنامه اعلام شده الزامی است.

۲- زبان آموزان ملزم به شرکت در فعالیت های کلاسی و انجام کلیه تکالیف خارج از کلاس طبق نظر استاد می باشند.

۳- کلاس ها راس ساعت اعلام شده مطابق با برنامه شروع و پایان می یابد و تاخیر (ورود پس از حضور استاد در کلاس ) به هر دلیل غیرموجه لحاظ و موجب کسر نمره از CP خواهد شد.

۴- حداکثر تا سه جلسه بی نظمی ( غیبت/ دیرآمدگی ) مجاز می باشد. ولی پس از آن :

· هرجلسه دیرآمدگی موجب کسر یک نمره از CP می گردد.

· از سومین جلسه غیبت (حداکثر تا پنج جلسه غیبت) موجب کسر سه نمره بابت هر جلسه غیبت از CP خواهد شد.

· انجام ششمین جلسه غیبت در هر زمان از ترم موجب اخراج از دوره و محرومیت از شرکت در مابقی جلسات کلاسی و امتحانات خواهد شد.

· لازم به توجه آن که در صورتی که در طول ترم جلسات جبرانی برگزار شود تابع همین مقررات می باشد.

۵- در موارد زیر و با اطلاع قبلی و منوط به ارائه اصل وتصویر مدارک و مستندات مربوط و به تشخیص و تایید مدیریت آموزش حداکثر تا یک جلسه غیبت و یا دیرآمدگی موجه محسوب خواهد شد.

الف – فوت بستگان درجه اول شامل پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر وفرزند

ب – بستری در بیمارستان همزمان با وقت تشکیل کلاس و یا امتحان

۶- هر ترم از ۲۱ جلسه معادل ۴۲ ساعت آموزشی تشکیل شده است.

۷- در طول هر ترم تا 3 مرتبه از لابراتوار زبان و نمایش فیلم مطابق با برنامه اعلام شده در ابتدای ترم استفاده می شود.

۸- حداکثر نمره ۱۰۰ ( امتحان شفاهی میان ترم : ۱۵ نمره ، تکالیف : ۱۰ نمره ، فعالیت کلاسی : ۱۵ نمره ، امتحان شفاهی پایان ترم : ۲۰ نمره وامتحان کتبی پایان ترم : ۴۰ نمره ) می باشد وحداقل نمره قبولی کسب نمره ۸۰ از ۱۰۰ خواهد بود.

۹- برای دوره های کودکان ونوجوانان پس از اتمام آخرین دوره و دوره های بزرگسالان پس از گذراندن هر جلد کتاب و دوره پیشرفته با درخواست کتبی گواهی نامه پایان آن مقطع تحصیلی صادر می گردد.

۱۰- رعایت کلیه شئونات اسلامی (لباس ،ظاهر ،رفتار و ….)در محیط موسسه الزامی است.

۱۱- حفظ حرمت کلاس درس ، محیط آموزشی واستاد برای کلیه زبان آموزان الزامی است.

۱۲- حضور افرادی که ثبت نام نشده اند ویا دیگر افراد با عناوین مهمان ، همراه وغیره درکلاس درس اکیدا ممنوع است .

۱۳- ورود با تلفن همراه روشن ویا صحبت با تلفن در محوطه آموزشی اکیدا ممنوع است.

۱۴- حضور در محوطه آموزشی به غیر از کارکنان وزبان آموزان مجاز نمی باشد.

۱۵- پرداخت کامل شهریه در هنگام ثبت نام الزامی است و انجام ثبت نام جهت حضور در کلاس منوط به تسویه حساب کامل در زمان ثبت نام می باشد.

۱۶- پس از ثبت نام تقاضای انصراف منوط به مراجعه شخص زبان آموز با ارائه کارت شناسایی معتبر ، رسید ثبت نام و درخواست کتبی و طی فرایند اداری مربوطه و حداکثر تا ۳ روز (معادل ۷۲ ساعت) قبل از شروع کلاس ها ( طبـق تقویـم آموزشـی و تقاضای کتبـی ) پذیرفته می شود که پس از کسر۲۰ % از کل شهریه مصوب مابقی مسترد می شود.

۱۷- از ۳ روز (۷۲ ساعت) مانده به شروع کلاس ها طبق تقویم آموزشی درخواست انصراف (حتی اگرثبت نام با تاخیر و یاپس از شروع ترم انجام شده باشد) به هر دلیل پذیرفته نمی شود و تحت هر شرایطی شهریه قابل برگشت نمی باشد.

۱۸- زمان برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دقیقاً مطابق با تقویم آموزشی که از قبل معین و اعلام گردیده می باشد و حضور در امتحانات الزامی بوده و غیبت در هر کدام از امتحانات منجر به لحاظ نمره صفر در کارنامه برای آن امتحان خواهد شد.

۱۹- در صورت عدم شرکت در امتحان منوط به :

الف- هماهنگی قبلی با مسئول آموزش

ب- ارائه مدارک و مستندات لازم مورد تائید موسسه دال بر عدم امکان حضور در وقت اعلام شده امتحان

ج- نداشتن غیبت بیش از حدمجاز (حداکثر تا ۴ جلسه تا پایان ترم ) امتحان با تاخیر از ایشان به عمل خواهد آمد.

د- انجام امتحان با تاخیر میان ترم حداکثر با ۲ روز و پایان ترم حداکثر با ۳روز تاخیر پس از تاریخ اعلام شده امتحان ممکن می باشد و پس از آن نمره صفربرای آن امتحان لحاظ خواهد شد.

ث- هزینه انجام امتحان با تاخیرمیان ترم مرحله اول ۲۵۰,۰۰۰ ریال ، مرحله دوم ۳۰۰,۰۰۰ ریال و پایان ترم مرحله اول ۴۰۰,۰۰۰ ریال ، مرحله دوم ۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲۰- در صورتی که انتقاد ، پیشنهاد ، اعتراض و شکایتی دارید با دریافت و تکمیل فرم مربوط و تحویل به بخش آموزش و یا از طریق مراجعه به سایت موسسه درخواست خود را درج و پی گیری نمائید.

loading...