افتخارات زبان سرا

  • تنها مرکز آموزش زبان های خارجی”رتبه یک” در ایران (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
  • تنهامـرکزآمـوزش زبـان های خارجی”رتبه یک” در ایران ( سازمان ملی استاندارد ایران )
  • واحـد بـرگـزیده مـلی استـاندارد و دریـافت کننده تنـدیـس زرین و لوح سپاس
  • (همایش ملی استاندارد ایران)
  • واحـد بـرگزیـده ملی رضـایتـمندی مشـتری و دریـافت کنـنده تندیـس و  لوح زرین
  • (اجلاس بزرگان رضایتمندی مشتری ایران)
  • دریافت کننده لوح تقدیر از شورا  و مرکز ملی رقابت ایران
  • برگزیده جشنواره ملی کارآفرینی راهکار به عنوان  کار آفرین برتر کشور در سال 1391
  • دارنده 6 گواهی نامه استاندارد جهانی در آموزش از شرکت NISCERT آلمان
  • انجام همکاری های گسترده آموزشی با 10 ها دستگاه، سازمان و شرکت دولتی و خصوصی در سطح کشور و جلب رضایتمندی ایشان

 
 
loading...