۱۸ اسفند ۱۴۰۰, Comment off

مکالمه انگلیسی برای پرسیدن آدرس

ببخشید. می تونید به من بگویید که چطوری به اداره پست برم؟ Excuse me. Can you tell me how to get to the
post office?
حتما. خیلی از اینجا دور نیست. مستقیم برو تا زمانی که به خیابان اصلی برسی. سپس… Sure. Itʼs not far from here. Walk straight
ahead until you get to Main street. Then…
ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم. چند بلوک وجود دارد؟Sorry to interrupt you. How many blocks is that?
حدود ۲ یا ۳ بلوک. اولین چراغ قرمز که به آن می رسی. وقتی که به خیابان اصلی رسیدی، به سمت راست و به بلوکی که در “برادوی” است، برو. سپس به سمت چپ بپیچ و تقریبا نیمی از بلوک را برو.Itʼs about two or three blocks. Itʼs the first
traffic light you come to. When you get to Main Street, turn
right and walk one block to Broadway. Then turn left and go
about half a block.
کدام سمت خیابان است؟Which side of the street is it on?
اگر از این طرف بری، سمت راست تو خواهد بود. اون در وسط بلوک، در کنار مغازه “سوییتس آیس کریم” قرار دارد. امکان نداره اون رو گم کنی. آیا می خواهی دوباره تکرار کنم؟Coming from this direction, itʼll be on your
right side. Itʼs in the middle of the block, next to the
Sweets Ice Cream Shop. You canʼt miss it. Do you want
me to repeat any of that?
نه، مشکلی نیست. متوجه شدم. خیلی ممنون.No. thatʼs okay. Iʼve got it. Thanks a lot.
خواهش می کنم.Youʼre welcome.