۳۱ فروردین ۱۴۰۱, Comment off

مکالمه انگلیسی در هتل

اصطلاحات-رایج-هتل-1024x528

سلام! به گرمربنک هتل (اسم هتل) خوش آمدید. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

Hi, welcome to the GrammarBank Hotel. How can I help you?

سلام! یک اتاق برای امشب می‌خواهم. اتاق خالی دارید؟

Hi, I would like a room for tonight. Do you have any vacancies?

بله آقا، اتاق یک‌تخته می‌خواهید یا دو‌‌تخته؟

Yes sir, would you like a single room, or a double room?

اتاق یک‌تخته لطفا.

A single room, please.

چه مدت در هتل می‌مانید؟

How long will you be staying?

سه شب.

For three nights.

خوب، تخت بزرگ‌تر از معمول می‌خواهید یا معمولی؟

Okay, would you like a king size bed or a queen size?

خوب، تخت بزرگ لطفا.

Well, king size bed, please.

حتما، و اتاقی با ویوی اقیانوس را ترجیح می‌دهید یا جنگل؟

Sure, and would you rather have a room with a view of the ocean or the forest?

در واقع برایم فرقی نمی‌کند، هر‌کدام که ارزان‌تر است.

It doesn’t really matter to me, whichever one is cheaper.

حتما، قیمت اتاق شبی 55 دلار است. می‌توانم لطفا کارت شناسایی شما را داشته‌باشم؟

Sure, it’s going to be $55 per night. Can I have your ID, please?

بفرمایید.

Here it is.

بسیار خوب، می‌شود اینجا را امضا کنید لطفا؟

Alright, Could you sign here, please?

مشکلی نیست. کارت امریکن اکسپرس قبول می‌کنید؟

No problem. Do you accept American Express?

البته، هر‌نوع ویزا کارت، مستر‌کارت یا امریکن اکسپرس را قبول می‌کنیم.

Sure, any Visa, Master Card or American Express.

عالیه، بفرمایید کارتم اینجاست.

Perfect, here is my card.

سپاسگزارم. شماره تماسی هست که بتوان با شما تماس گرفت؟

Thank you. Is there a phone number where you can be contacted?

بله، 3765-333

Yes, it is 333-3765.

بفرمایید کلیدتان. شماره اتاق شما 106 است. اتاق واقع در طبقه‌ی دوم است، می‌توانید از آسانسور‌های پشت‌سرمان استفاده کنید. اگر چیزی نیاز داشتید، فقط عدد 9 را برای بخش پذیرش شماره‌گیری کنید.

Okay. Here’s your key. Your room number is 106. It’s on the 2nd floor, you can take the elevators behind us. If you need anything, just dial 9 for the reception.

از کمک شما سپاسگزارم.

Thank you for your help.

خواهش می‌کنم. از اقامت خود لذت ببرید.

My pleasure. Enjoy your stay!